Tematyka

I. Kulturowe uwarunkowania pojęcia duchowości

Zachodnia i Wschodnia koncepcja nauki

Duchowość buddyjska

Focused Attention (skupiona uwaga)

Open Monitoring – Open Presence (otwarte monitorowanie)

Non-referential Compassion (nieodnoszące współczucie)

Duchowość chrześcijańska

Duchowość hinduistyczna

Duchowość islamistyczna

Duchowość judaistyczna

Duchowość w tradycji konfucjańskiej i taoistycznej

Konfucjanizm: religia czy filozofia i pedagogika społeczna

Taoizm jako sztuka paradoksu, myślenia postformalnego i postdialektycznego..

II. Metanaukowa perspektywa badań nad duchowością.

Kompetencje nauk empirycznych (podejście nomotetyczne).

Kompetencje nauk humanistycznych (podejście idiograficzne).

Specyfika myślenia filozoficznego (teologia i religioznawstwo).

III. Zagadnienia metodologiczna badań nad duchowością (paralelizm psychofizjologiczny).

Różnice pomiędzy religijnością a duchowością.

Próba przezwyciężenia antynomii religijność-duchowość.

Latentny charakter duchowości i religijności

Funkcja duchowości w życiu człowieka.

Salutogenne funkcje duchowości

Negatywna rola duchowości

IV. Wymiar duchowy jako psychologiczny epifenomen.

Klasyczne koncepcje rozumienia duchowości

Sigmund Freud i sublimacja popędów…

Narcyzm Heinza Kohuta (duchowość „negatywna”).

Karl Jung i indywiduacja integrująca świadomość zbiorową.

Karen Horney i bariery rozwoju duchowego..

Erich Fromm i religijność autonomiczna

Teoria relacji z obiektem (Schjelderup, Klein, Suttie)

Duchowość w ujęciu teorii przywiązania

Victora Frankla duchowość jako odnajdywanie sensu

Kazimierza Dąbrowskiego dezintegracja pozytywna

Bernard Spilka – Duchowość wg teorii atrybucji (psychologia poznawcza)

Przełom psychologii humanistycznej

Abraham Maslow…

Kontynuatorzy i ich poglądy

Rola emocji w duchowym rozwoju człowieka Berenice i Richarda Lazarusów…

Dopełniające się strony umysłu – koncepcja Logos Mythos Giseli Labouvie-Vief

Koncepcje duchowości bazujące na teoriach nauk przyrodniczych..

David Hay i biologiczna teoria Boga.

Duchowość kwantowa albo Tao fizyki

Zohar-Marshall-Weber i mistycyzm kwantowy

Teoria inteligencji duchowej Roberta Emmonsa

Ukryte teorie duchowości

Teoria Opanowywania Trwogi (Greenberg-Solomon-Pyszczynski)

Mihaly Csikszentmihalyi  i duchowość w przepływie (uskrzydlenia)

Józef Kozielecki i transgresyjna koncepcja duchowości

Ireny Heszen duchowość jako zdolność do transcendencji

Duchowość w humanistyczno-egzystencjalnej koncepcji Haliny Romanowskiej-Łakomy

Proulx-Heine Model Podtrzymywania Sensu..

Daniela Helminiaka koncepcja rozwoju duchowego..

Koncepcja copingu Pargamenta

Rozwój duchowy w ujęciu psychologii transpersonalnej

Roberto Assagioli i koncepcja psychosyntezy

V. Rewolucja Mindfulness czyli odkrycie kluczowej roli uważności w duchowości

Historyczna powszechność praktyk medytacji

Uważność i jej korelaty.

Efektywność uważności

Chrześcijańska recepcja uważności

Podsumowanie – Czy istnieje duchowość bez religii?.

VI. Katolicka teologia duchowości

Historyczna ewolucja rozumienia pojęcia duchowości

Historia duchowości

Okres starożytny

Duchowość średniowiecza

Duchowość chrześcijańska doby nowożytnej

Chrześcijańska duchowość współczesna

Typologia duchowości

Benedyktyńska szkoła duchowości

Atrybuty franciszkańskiej szkoły duchowości

Dominikańska szkoła  duchowości

Karmelitańska szkoła  duchowości

Szkoła  ignacjańska

Inne szkoły duchowości

Definicja duchowości

Charakterystyczne znamiona duchowości laikatu..

VII. Nadzwyczajne zjawiska związane duchowością oraz ich ocena. 

Ekstaza a zaburzenia schizoafektywne, histrioniczne, bordeline.

Ekstaza w kontekście konfliktów emocjonalnych.

Ekstaza w stanach psychozy

Kryteria różnicujące

Wizje a urojenia i halucynacje.

Typologia wizji

Typowe objawy urojeniowe

Naturalna potrzeba duchowości w psychozie

Kryteria różnicowe

Porwania mistyczne

Weryfikacja psychologiczna

Glosolalia

Stygmaty

Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną

Zaburzenia somatopsychiczne

Kryteria różnicowe

Objawienia prywatne i ich ocena

Opętania

Kryteria różnicowe (epilepsja, zaburzenia dysocjacyjne, osobowość mnoga, schizofrenia)

VIII. Specyfika wyższych procesów duchowych na podstawie badań empirycznych dotyczących mindfulness.

Neurobiologia  procesów poznawczych i emocjonalnych

EEG i aktywność alfa

Blokowanie alfa versus habituacja alfa

EEG a aktywność fal theta

Synchronizacja gamma

Lateralizacja mózgu i hemisferyczna dominacja

PET, fMRI i EEG.

Neuroplastyczność mózgu..

Neurobiologiczny model medytacji

Receptywność procesów uwagi

Kliniczne modele eksplanacyjne.

IX. Zaburzenia związane z duchowością

Zaburzenia osobowości (obsesyjno-kompulsyjne, histeryczne i narcystyczne)

Zaburzenia psychiczne (psychoza, depresja, dysocjacyjne, afektywne).

Zaburzenia sensoryczne (depersonalizacja, derealizacja, deja vu, halucynacje).

Zaburzenia myślenia (idee nadwartościowe, przyspieszenie, zahamowania, zatamowania, rozkojarzenie, splątanie, perseweracje)

Zaburzenia wolicjonalne (spowolnienie, osłupienie, katatonia, stereotypie, podatność hipnotyczna, nadaktywność)

Zaburzenia świadomości (przymglenie, zmącenie, zawężenie)

X. Psychoterapia a duchowość.

Pozytywne traktowanie duchowości w procesach leczenia

Problemy z konceptualizacją duchowości w psychoterapii

Integracja duchowości w psychoterapii

Neutralność terapeuty

Wpływ przekonań religijnych na proces psychoterapii

Procedury zbierania informacji dotyczące sfery duchowej

Czynniki sprzyjające pozyskiwaniu danych na tematy duchowe