Badania naukowe

Poniżej zamieszczone są baterie testów. Są one z zasady anonimowe. Podany dobrowolnie adres e-mail zostanie wykorzystany jedynie przesłania wyników (to forma pewnego podziękowania za poświęcony czas).

Uwaga: ocenę dokonanych postępów w określonym przedziale czasowym aktualnie umożliwia jedynie test 6 (Uważność a prężność psychiczna)

1. Błądzenie myślami (80 pytań – 15 minut) 

2. Indeks głębokości medytacji (65 pytań – 15 minut)

3. Zaawansowanie w medytacji (65 pytań – 15 minut)

4. Uważność a radzenie sobie w życiu (70 pytań – 15 minut)
Uwaga: przeznaczony szczególnie dla dzieci od 11 lat, ale również nastolatków oraz starszych

5. Uważność a stabilność emocjonalna (70 pytań – 15 minut)

6. Uważność a prężność psychiczna (70 pytań – 15 minut)

7. Uważność a relacje z innymi (65 pytań – 15 minut)
Uwaga: aktualnie w fazie testowej (interpretacja przyjdzie z opóźnieniem)

8. Doświadczenie modlitewne (50 pytań – 12 minut)

9. Doświadczenia mistyczne (65 pytań – 15 minut)

Twórczość a ciemna strona osobowości

1. Zaburzenia osobowości  (60 pytań – 15 minut)

2. Zdolności twórcze  (120 pytań – ok. 30 minut)

3. Test na płeć mózgu (wszyscy rodzimy się bowiem kobietami) (10 pytań)

Wyniki badań własnych

 

Czynniki uważności

SD – Świadome Działanie (Acting with Awareness) – działanie ze świadomością tego, co się robi w danej chwili (przeciwieństwo funkcjonowania jak na „automatycznym pilocie”, w którym człowiek nie wie, co robi, jak i dlaczego)

NS – Nieosądzanie (Nonjudging) – nieosądzająca i nieoceniająca obserwacja myśli, emocji i wrażeń sensualnych pojawiających się w obszarze uwagi (przeciwieństwem są powtarzające się cykle ruminacyjne o charakterze osądzającym oraz autokrytycznym)

OP – Opisywanie (Describe) –umiejętność zdystansowanego oglądu – przewijających się przez świadomość – elementów doświadczenia wraz ze zdolnością do ich nazywania (labeling)

Zaawansowanie w medytacji

Obserwacja (charakterystyczna zwłaszcza dla początkowych etapów) oznacza poszerzoną wrażliwość na doznania zewnętrzne i wewnętrzne, która stanowi skutek nabrania wprawy w technikach koncentracji (wytrenowana umiejętność zatrzymywania procesów wędrowania myśli), która związana jest z poprawą jakości procesów uwagi, zwłaszcza w zakresie czujności oraz monitorowania różnorodnych bodźców.

Niereaktywność (charakterystyczna dla późniejszych etapów) to nabyta zdolność uwagi do postrzegania doświadczenia, która jest wolna od uprzedzeń i dyskryminacji (określana bywa czasem pojęciem spokoju) charakteryzująca się wprawą w reorientacji procesów uwagi (nie wymaga dużego wysiłku).


Decentracja (charakterystyczna dla najwyższego poziomu) inaczej metakognitywna świadomość (zdolność oddzielenia poczucia siebie od swoich myśli oraz uczuć), czyli poszerzona zdolność do wglądu w siebie wynikająca z posiadania dystansu do siebie połączona z akceptacją pełni doświadczenia (pogłębiona empatia jako skutek).

Średnie, odchylenia i normy

Poniżej zamieszczono wyniki badań porównawczych przeprowadzone na pond 1000-osobowej grupie a dotyczące zarówno osób stosujących różne praktyki medytacyjne (buddyjskie, chrześcijańskie, jogę, Medytację Transcendentalną, Tai Chi oraz oczywiście uważność)  i duchowe (modlitwa), jak i tych niepraktykujących. W badaniach wykorzystano Skróconą Wersję Pięciowymiarowego Kwestionariusza Uważności SW PKU (polska adaptacja Radoń, 2014 oraz Radoń i Rydzewska, 2018) oraz Kwestionariusz Zdolności do Bycia Uważnym KZBU oraz Kwestionariusz Zaawansowania w Uważności KZU (testy niepublikowane o sprawdzonej wartości psychometrycznej).

Średnie, odchylenia i normy SW PKU

NR OB SD OP NS
Średnia 3,04 3,48 3,21 3,28 3,23
Odchylenie ,73 ,80 ,77 ,63 ,72
Centyle 30 2,60 3,00 2,80 3,00 2,80
70 3,40 4,00 3,60 3,60 3,60

NR – Niereaktywność, OB – Obserwacja, SD – Świadome Działanie, OP – Opisywanie, NS – Nieosądzanie (opis i charakterystyka psychologiczna czynników znajduje się poniżej – ponad wykresami)

Tymczasowe normy na przykładzie Niereaktywności:
1) wynik normalny (pomiędzy centylem 30 a 70) w przypadku NR znajduje się w przedziale pomiędzy 2,60 a 3,40
2) niska niereaktywność (wysoka reaktywność) < 2,60
3) wysoka niereaktywność >3,40.
4) bardzo niska niereaktywność (bardzo wysoka reaktywność) = średnia-2 odchylenia tj.< 1,58
5) bardzo wysoka niereaktywność (bardzo niska reaktywność) = średnia + 2 odchylenia, tj. >4,50

Średnie, odchylenia i normy KZBU i KZU
ŚD OP NS OB NR DC
Średnia 3,55 3,73 3,60 3,94 3,02 3,21
Odchylenie ,74 ,81 ,91 ,68 ,84 ,84
Centyle 30 3,20 3,40 3,00 3,60 2,50 2,67
70 4,00 4,20 4,20 4,40 3,50 3,72

SD – Świadome Działanie, OP – Opisywanie, NS – Nieosądzanie, OB – Obserwacja, NR – Niereaktywność, DC- Decentracja (opis i charakterystyka psychologiczna czynników znajduje się poniżej – ponad wykresami)

Tymczasowe normy (wynik normalny znajduje się pomiędzy centylem 30 a 70)

Zaprezentowane poniżej wykresy to owoc wstępnego opracowania wyników badań, które będą stanowiły bazę aktualnie opracowywanej książki na temat efektywności praktykowanie różnych technik medytacji. Celem tej książki będzie wykazanie tej techniki (albo strategii), która jest najbardziej efektywna oraz pokazania jakie są kluczowe mechanizmy decydujące o pozytywnej efektywności oraz jakie ją osłabiają (najczęstsze błędy i nieporozumienie dotyczące praktykowania).

 

Efekty konferencji ETOH (wyniki badań porównawczych 29 osób przed i po konferencji)

Konferencja ETOH, która trwała tyko 3 dni, przyniosła pozytywne zmiany. Obserwowane one były we wszystkich czynnikach  oprócz Opisywania (spadek poziomu ruminacji oraz wzrost refleksyjności, prosperowania, prężności psychicznej oraz uważności z 4 czynnikach)

Czynnik M diff SD p d
Ruminacje -,21759 ,45889 -2,553 ,016 ,47
Refleksyjność ,47828 ,62116 4,146 ,000 ,78
Niereaktywność ,42759 ,73431 3,136 ,004 ,59
Obserwowanie ,28448 ,55390 2,766 ,010 ,52
Świadome Działanie ,22069 ,51087 2,326 ,027 ,44
Opisywanie ,20000 ,62106 1,734 ,094 ,33
Nieosądzanie ,29655 ,60621 2,634 ,014 ,50
Uważność ,23241 ,40569 3,085 ,005 ,58
Prosperowanie ,14862 ,35304 2,267 ,031 ,52
Prężność psych ,23448 ,58827 2,147 ,041 ,41

M dif – zmiana średniej, SD – odchylenie standardowe zmiany, t – t Studenta, p – istotność zmian, d Cohena – wielkość efektu od małej do dużej (0,2 – mała, 0,5 – średnia, 0,8 – duża), N=29, df=28

Wyniki badań porównawczych TMI (średnie arytmetyczne)

UWAŻNOŚĆ = 3,55

Ciekawość = 3,46

Decentracja = 3,25

Depresyjność  = 0,84

Lęk = 0,75

Stres = 1,24

 

Doświadczenie mistyczne

(Anthony, Hermans, Sterkens, 2010, adapt. Radoń, 2014)

SKALA PŁEĆ ASP odch.st. Karma odch.st. UJ odch.st. UPJP2 odch.st. MBSR od.st.
IR K 3,21 ,49 3,56 ,42 3,53 ,40 2,87 ,55 3,45 ,49
M 3,17 ,56 3,53 ,43 2,81 ,81 2,95 ,67 3,60 ,37
MI K 3,01 ,64 3,29 ,53 3,44 ,54 3,15 ,63 3,26 ,67
M 2,70 ,59 3,37 ,47 2,25 ,77 2,83 ,74 3,35 ,42
ME  K 2,75 ,76 3,23 ,67 2,90 ,75 3,25 ,62 2,89 ,84
M 2,60 ,72 3,22 ,70 1,99 ,81 3,47 ,76 3,10 ,72

IR – Interpretacja Religijna

MI – Mistycyzm Introwertywny

ME – Mistycyzm Ekstrawertywny

ASP – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Karma Kagju – grupa buddystów

UJ – Instytut Religioznawstwa UJ

UPJP2 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

MBSR – grupy praktykujące MBSR

Zaburzenia (średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe)

Zaburzenie Kobiety (N=250) Odch. st. Mężczyźni (N=100) Odch. st. UPJP2 (N=650) Odch. st. ASP (N=450) Odch. st.
Paranoidalne 3,61 2,75 3,74 2,67 3,07 1,9 3,69 2,21
Schizoidalne 3,01 2,31 3,61 2,66 2,08 1,55 2,97 1,92
Schizotypowe 3,35 2,32 3,61 2,39 1,71 1,29 3,43 2,22
Antyspołeczne 1,55 1,61 2,12 1,92 1,31 0,96 2,62 1,71
Bordeline 4,19 2,58 3,87 2,76 2,6 1,6 4,52 2,36
Histeryczne 4,47 2,37 4,82 2,39 3,48 1,71 4,09 2,09
Narcystyczne 2,30 1,99 2,87 2,11 1,68 1,42 2,45 1,99
Unikowe 3,56 2,66 3,52 2,61 2,81 1,82 3,53 2,16
Zależne 4,17 2,69 4,06 2,49 4,01 1,91 3,85 2,09
Obsesyjno-kompulsyjne 4,17 2,12 4,41 2,29 4,77 1,93 3,27 1,66

Uwaga: Trafność porównywania do średnich jest słaba, ponieważ jej wartość zależy wyłącznie od zdolności osoby do samooceny siebie oraz znajomości nozologii psychiatrycznej!

Diagnozasymptomatyka zaburzeń osobowości  (wyniki badań przeprowadzone na polskich próbkach służą jako punkt odniesienia do interpretacji własnych wyników)