Badania naukowe

Poniżej zamieszczone są testy psychologiczne. Mierzą one różne aspekty osobowościowe podane w tytułach. Wypełnienie ich – oraz podanie e-maila (adres e-mail nie zostanie wykorzystany w żadnym innym celu oprócz przesłania wyników) – umożliwia otrzymanie wyników oraz interpretacji testów (można podać fałszywy e-mail np. ja@op.pl):

1. Twoje mocne i słabe strony (65 pytań – 15 minut)

2. Zaburzenia  (60 pytań – 15 minut)

3. Uważność a twórczość  (120 pytań – ok. 30 minut)

4. Uważność a prężność psychiczna (resilience) (60 pytań – 15 minut)

5. Poziom lęku a doświadczenia duchowe (65 pytań – 15 minut)

Wyniki badań porównawczych (średnie arytmetyczne)

SD – Świadome Działanie (Acting with Awareness) – działanie ze świadomością tego, co się robi w danej chwili (przeciwieństwo funkcjonowania jak na „automatycznym pilocie”, w którym człowiek nie wie, co robi, jak i dlaczego)

OB – Obserwacja (Observe) – umiejętność odczuwania zróżnicowanych odczuć zmysłowych związanych z aktywnością mięśni, organów i części ciała. Jest to najbardziej obecnie – ze względu na powiązania z elementami teoretycznie niezgodnymi z obowiązującym modelem uważności – dyskutowany element uważności,

NS – Nieosądzanie (Nonjudging) – nieosądzająca i nieoceniająca obserwacja myśli, emocji i wrażeń sensualnych pojawiających się w obszarze uwagi (przeciwieństwem są powtarzające się cykle ruminacyjne o charakterze osądzającym oraz autokrytycznym)

NR – Niereaktywność (Nonreactivity) – niska reaktywność na bodźce docierające do świadomości (zwiększona istotnie zdolność do skupienia się oraz oglądu poszerzonego w stosunku do normy spektrum doświadczeń)

OP – Opisywanie (Describe) –umiejętność zdystansowanego oglądu – przewijających się przez świadomość – elementów doświadczenia wraz ze zdolnością do ich nazywania (labeling)

 

Zaawansowanie w medytacji

Obserwacja (charakterystyczna zwłaszcza dla początkowych etapów) oznacza poszerzoną wrażliwość na doznania zewnętrzne i wewnętrzne, która stanowi skutek nabrania wprawy w technikach koncentracji (wytrenowana umiejętność zatrzymywania procesów wędrowania myśli), która związana jest z poprawą jakości procesów uwagi, zwłaszcza w zakresie czujności oraz monitorowania różnorodnych bodźców.

Niereaktywność (charakterystyczna dla późniejszych etapów) to nabyta zdolność uwagi do postrzegania doświadczenia, która jest wolna od uprzedzeń i dyskryminacji (określana bywa czasem pojęciem spokoju) charakteryzująca się wprawą w reorientacji procesów uwagi (nie wymaga dużego wysiłku).


Decentracja (charakterystyczna dla najwyższego poziomu) inaczej metakognitywna świadomość (zdolność oddzielenia poczucia siebie od swoich myśli oraz uczuć), czyli poszerzona zdolność do wglądu w siebie wynikająca z posiadania dystansu do siebie połączona z akceptacją pełni doświadczenia (pogłębiona empatia jako skutek).

Wyniki badań porównawczych TMI (średnie arytmetyczne)

UWAŻNOŚĆ = 3,55

Ciekawość = 3,46

Decentracja = 3,25

Depresyjność  = 0,84

Lęk = 0,75

Stres = 1,24

 

Doświadczenie mistyczne

(Anthony, Hermans, Sterkens, 2010, adapt. Radoń, 2014)

SKALA PŁEĆ ASP odch.st. Karma odch.st. UJ odch.st. UPJP2 odch.st. MBSR od.st.
IR K 3,21 ,49 3,56 ,42 3,53 ,40 2,87 ,55 3,45 ,49
M 3,17 ,56 3,53 ,43 2,81 ,81 2,95 ,67 3,60 ,37
MI K 3,01 ,64 3,29 ,53 3,44 ,54 3,15 ,63 3,26 ,67
M 2,70 ,59 3,37 ,47 2,25 ,77 2,83 ,74 3,35 ,42
ME  K 2,75 ,76 3,23 ,67 2,90 ,75 3,25 ,62 2,89 ,84
M 2,60 ,72 3,22 ,70 1,99 ,81 3,47 ,76 3,10 ,72

IR – Interpretacja Religijna

MI – Mistycyzm Introwertywny

ME – Mistycyzm Ekstrawertywny

ASP – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Karma Kagju – grupa buddystów

UJ – Instytut Religioznawstwa UJ

UPJP2 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

MBSR – grupy praktykujące MBSR

Zaburzenia (średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe)

Zaburzenie Kobiety (N=250) Odch. st. Mężczyźni (N=100) Odch. st. UPJP2 (N=650) Odch. st. ASP (N=450) Odch. st.
Paranoidalne 3,61 2,75 3,74 2,67 3,07 1,9 3,69 2,21
Schizoidalne 3,01 2,31 3,61 2,66 2,08 1,55 2,97 1,92
Schizotypowe 3,35 2,32 3,61 2,39 1,71 1,29 3,43 2,22
Antyspołeczne 1,55 1,61 2,12 1,92 1,31 0,96 2,62 1,71
Bordeline 4,19 2,58 3,87 2,76 2,6 1,6 4,52 2,36
Histeryczne 4,47 2,37 4,82 2,39 3,48 1,71 4,09 2,09
Narcystyczne 2,30 1,99 2,87 2,11 1,68 1,42 2,45 1,99
Unikowe 3,56 2,66 3,52 2,61 2,81 1,82 3,53 2,16
Zależne 4,17 2,69 4,06 2,49 4,01 1,91 3,85 2,09
Obsesyjno-kompulsyjne 4,17 2,12 4,41 2,29 4,77 1,93 3,27 1,66

Uwaga: Trafność porównywania do średnich jest słaba, ponieważ jej wartość zależy wyłącznie od zdolności osoby do samooceny siebie oraz znajomości nozologii psychiatrycznej!

Diagnozasymptomatyka zaburzeń osobowości  (wyniki badań przeprowadzone na polskich próbkach służą jako punkt odniesienia do interpretacji własnych wyników)