Publikacje

Polskie publikacje książkowe

Radoń, S. (2017). Czy medytacja naprawdę działa? Kraków: WAM.

Radoń, S. (2020). Wspólny rdzeń i specyfika medytacji. Kraków: WAM.

Radoń, S. (2023). Medytacja między teorią a praktyką. Kraków: WAM

Radoń, S. (2024). Medytacja w stronę przyszłości (w recenzjach)

Polskie tłumaczenia

Kabat-Zinn, J. (2007). Gdziekolwiek jesteś, bądź: Przewodnik uważnego życia. Warszawa: IPSI Press

Kabat-Zinn, J., Kabat-Zinn, M. (2008). Dary codzienności. Poradnik uważnego rodzicielstwa, Warszawa: IPSI Press.

Kabat-Zinn, J. (2009). Życie – piękna katastrofa, Warszawa: Czarna Owca.

Williams, M. G., Teasdale, J. D., Segal, Z. V., Kabat-Zinn, J. (2009). Świadomą drogą przez depresję, Warszawa: Czarna Owca.

Segal, Z. V., Williams, M. G., Teasdale, J. D. (2009). Terapia poznawcza depresji oparta na uważności. Nowa koncepcja profilaktyki nawrotów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D.,  Wilson, K. G. (2013). Terapia akceptacji i zaangażowania. Kraków: WUJ.

Germer, C. K, Siegel, R. D., Fulton, P. R. (2015). Uważność i psychoterapii. Kraków: WUJ.

Williams, M. G. , Penman, D. (2017). Mindfulness. Trening uważności. Kraków: WUJ.

Polskie artykuły

Radoń, S. (2013). Uważność jako ponadkulturowe wyzwanie dla polskiej edukacji. W: N. Majchrzak, A. Zduniak (Red.) Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań (s. 109-117). Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Radoń, S. (2013). Skuteczność interwencji medytacyjnych o typie uważnościowym w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, opiekunów oraz personelu. W: D. Wolska (Red.). Osoby niepełnosprawne w drodze do dorosłości, Rozdz: Jakość życia osób niepełnosprawnych w dorosłości, Kraków: Wyd. Nauk. UP (126-132).

Radoń, S. (2013). Terapia rodzin oparta o medytacyjną uważność [W:] J. Stala (Red.). Nauki o rodzinie w służbie rodziny (s. 571-581). Kraków: Wyd. Nauk. UPJP2.

Radoń, S. (2013). Uważność jako neuro-psycho-biologiczna próba zdefiniowania fenomenu duchowości. Studia Religiologica, 46(3), 187–191.

Radoń, S. (2013). Korelaty przeżyć mistycznych młodzieży o uzdolnieniach artystycznych. Polskie Forum Psychologiczne, 18(3), 346-362.

16. Radoń, S. (2014). Uważność medytacyjna – naukowe wyzwanie do dialogu religijnego W: I. Kamiński, J. Kulwicka-Kamińska, J. Perszon (Red.) Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja? t. 7. Duchowość, mistyka i medytacja chrześcijańskiego świata – katolicyzm (s. 101-115). Toruń: Wyd. UMK.

Radoń, S. (2014). Uważność, czyli medytacja w edukacji: fakty i mity. W: J. Zimny (Red.) Współczesne zagrożenia: fakty i mity (s. 299-317). Lublin: Wyd. KUL.

Radoń, S. (2014). Uważność dla nauczycieli z ryzykiem wypalenia zawodowego. W: J. Zimny (Red.) Otwarte usta: prawda czy fałsz? (s. 175-188). Lublin: Wyd. KUL.

Radoń, S. (2014). Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności (Polska adaptacja Five Facet Mindfulness Questionnaire). Roczniki Psychologiczne, 17(4), 711-735.

Radoń, S. (2014). Validation of the Polish adaptation of the Five Facet Mindfulness Questionnaire. Annals of Psychology, 17(4), 737-760.

Radoń, S. (2014). Walidacja Skali Świadomej Obecności. Studia Psychologica, 14 (1), 51-70.

Radoń, S. (2014). Uważność wspomagana biofeedbackiem w edukacji. W: M. Suświłło, N. A. Fechner (Red.). Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku. (ss. 153-166). Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Radoń, S. (2014). Możliwość dotarcia do rzeczywistości duchowej na podstawie neuro-psycho-biologicznych badań nad uważnością. Humaniora, 4(8), 113–122. Poznań: UMK.

Radoń, S. (2015). Neuromarketing w świetle badań nad uważnością oraz w kontekście teorii neurobiologii interpersonalnej. W: Z. Ratajczak (Red.) Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy (ss. 341-358). Katowice: Difin.

Radoń, S. (2015). Uważność jako pedagogika zorientowana na osobę: konceptualizacja i wyniki badań. W: Kopeć, E., Matusiak, R., Sigda, K. (Red.) Nauczyciel, wychowawca, pedagog w dobie nowoczesności (s. 93-99). Rzeszów: KUL.

Radoń, S. (2015). Psychoza a medytacja. Studia Psychologica, 15(2), 23-37.

Radoń, S. (2017). Specyfika, funkcje i mechanizmy stanów medytacyjnych na podstawie badań neuropsychologicznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 30(1), 111-122.

Radoń, S. (2017). Uważność jako nowatorska alternatywa pracy z osobami cierpiącymi. W: D. Turska, E. M. Szepietowska, M. Sprawka (Red.) Konteksty cierpienia (ss. 55-65). Lublin: UMCS.

Radoń, S. (2017). Fryburski Inwentarz Uważności FIU-14 (polska adaptacja i walidacja Freiburg Mindfulness Inventory). Studia Psychologica, 17(1), 85-100.

Radoń, S. (2017). Rola wyobraźni sensomotorycznej w nauce, sztuce i biznesie na podstawie badań neuro-psycho-matematycznych nad uważnością. W: B. Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska, D. Smołucha (Red.) Wzrokocentryzm – wizualność – wizualizacja we współczesnej kulturze (ss. 213-227). Kraków: AI.

Radoń, S. (2017). Uważność jako obiecująca metoda uodparniania na uwodząco-zniewalający wpływ mediów wykorzystywanych w celach marketingowych i reklamowych. W: Brzyszcz, E., Koziej, S. (Red.) Nowe media w życiu dzieci i młodzieży (ss. 51-64). Kielce: Wydawnictwo UJK.

Radoń, S. (2018). Stany świadomości w świetle neuronauk. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 31(1), 75-95.

Radoń, S., Rydzewska, M. (2018). Validation of the Polish version of the Short Form of the Five Facet Mindfulness Questionnaire, Annals of Psychology, 21(3), 279-298.

Radoń, S. (2019). Być tu i teraz. Świat problemów, 317, 17-20.

Radoń, S. (2019). Uważność jako bezinwazyjna neurorehabilitacja możliwa do stosowania w warunkach domowych. W: B. Wrzyszcz, A. Danielewska (Red.). Biomedycyna i zagadnienia po-krewne (Tom 2, ss. 50-61). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel. ISBN: 978-83-65932-69-3.

Radoń, S. (2019). Optymalizacja systemu mózgowego w świetle badań nad uważnością na bazie teorii systemów. W: A. Danielewska, M. Maciąg (Red.). Nowoczesne technologie XXI w. – prze-gląd, trendy i badania. (Tom 2, ss. 130-142). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

Radoń, S. (2019). Współczesna neuroinżynieria: teoria, obszary zastosowań oraz możliwość domowego jej zastosowania (uważność i Muse Headband). W: G. Ronge, A. Woroch (Red.). Przeglądy kultur(y). Współczesne tendencje w literaturze, sztuce, filozofii i naukach pokrewnych (ss. 477-504). Siemianowice Śląskie: Wydawnictwo Fundacja DD!KK.

Radoń, S. (2020). Uważność i jej pomiar. Studia Psychologica: Theoria et Praxis, 20(1), 5-19.

Radoń, S. (2020). Kwestionariusz Zaawansowania w Uważności (polska adaptacja i walidacja). Studia Psychologica: Theoria et Praxis, 20(2), 21-36. DOI: 10.21697/sp.2020.20.2.02

Radoń, S. (2021). Czy medytacja otępia? Struktura świadomości i jej dynamika podczas stanów medytacyjnych. W: R. P. Bartczuk, M. Marzel, M. Wiechetek, B. Zarzycka, J. Śliwak (Red.), Wy-brane zagadnienia z psychologii religii. Funkcja i tożsamość (ss. 107-125). Lublin: UMCS.

Radoń, S. (2021). Praktyki medytacyjne a procesy neurodegeneracyjne. W: I. Mołdoch-Mendoń, M. Maciąg (Red.). Niepoznany genom, czyli najnowsze badania z zakresu biologii i diagnostyki molekularnej (ss. 25-34). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

Radoń, S. (2021). Stany transcendentne w świetle badań neuropsychologicznych. W: M. J. Ja-błoński (Red.). Człowiek w poszukiwaniu prawdy. Prace dedykowane Ojcu Profesorowi Stani-sławowi Głazowi SJ z okazji 70‐lecia urodzin i 50‐lecia życia zakonnego (ss. 224-246). Kraków: WAM.

Radoń, S. (2021). Wpływ praktyk medytacyjnych na dynamikę epigenomu. W: I. Mołdoch-Mendoń, M. Maciąg (Red.). Niepoznany genom, czyli najnowsze badania z zakresu biologii i diagnostyki molekularnej (ss. 17-24). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

Tyburski, E., Kerestey, M., Radoń, S., Mueller, S. T. (2021). Assessment of Motor Planning and Inhibition Performance in Non-Clinical Sample—Reliability and Factor Structure of the Tower of London and Go/No Go Computerized Tasks. Brain Sciences,11, 1420.

Plencler, I., Kruk, D., Daren, A., Stankiewicz, P., Nowak, A., Radoń, S., Chrobak, A., Cechnicki. A., Siwek, M. (2022). The effects of mindfulness-based training in virtual reality on psychotic symptoms, mood and cognitive functioning – a pilot study. Psychiatria Polska, 296, 1-14.

Radoń, S. (2022). Psycho-neuro-immunologia medytacji. W: M. Kolankowska-Trzcińska (Red.). Kosmetologia i psychokosmetologia. Wybranie zagadnienia (ss. 129-142). Warszawa: Indigo Zahir Media.

Radoń, S. (2022). Postępy badań nad mózgiem w świetle odkryć nad uważnością. W: I. Domina, A. Danielewska (Red.), Rozwiązania technologiczne XXI wieku – skutki i perspektywy rozwoju (ss. 52-63). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.