Mindfulness

Książki polskich autorów

Radoń, S. (2017). Czy medytacja naprawdę działa? Model uważności, efektywność interwencji oraz kompatybilność z chrześcijaństwem. Kraków: WAM (recenzenci naukowi: prof. dr hab. Zbigniew Pasek i dr hab. Stanisław Głaz, prof. AI).

Radoń, S. (2020). Co naprawdę działa w medytacji? Wspólny rdzeń i specyfika medytacji. Kraków: WAM (recenzenci prof. dr hab. Stanisław Głaz i dr hab. Paweł Holas)

Artykuły polskojęzyczne (niektóre są udostępnione online)

Holas, P., Brazier, C. (2012). Buddyzm i psychoterapia. W: L. Grzesiuk, Suszek, H. (Red.) Psychoterapia. Pogranicza. Podręcznik akademicki (ss. 347-369). Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.
Holas, P., Draps, M., Kowalewska, E., Lewczuk, K., Gola, M. (2020). A pilot study of mindfulness-based relapse prevention for compulsive sexual behaviour disorder. Journal of Behavioral Addictions. DOI: 10.1556/2006.2020.00075.
Holas, P., Jankowski, T. (2013). A cognitive perspective on mindfulness. International Journal of Psychology, 48(3), 232-244.
Holas, P., Krejtz, I., Wisiecka, K., Rusanowska, M., Nezlek, J. B. (2020). Modification of attentional bias to emotional faces following mindfulness-based cognitive therapy in people with a current depression. Mindfulness, 11(6), 1413–1423.
Jankowski, T. (2008). Integrująca rola uważności w kształtowaniu struktury koncepcji siebie. Przegląd Psychologiczny, 51(4), 443-464.
Jankowski, T., Bąk, W. (2019). Mindfulness as a mediator of the relationship between trait anxiety, attentional control and cognitive failures. A multimodel inference approach. Personality and Individual Differences, 142, 62-71.
Jankowski, T., Holas, P. (2009). Poznawcze mechanizmy uważności i jej zastosowanie w psychoterapii. Studia Psychologiczne, 47(4), 59–79.
Jankowski, T., Holas, P. (2014). Metacognitive model of mindfulness. Consciousness and Cognition. 48, 64-80.
Jankowski, T, Holas, P (2020). Impact of brief mindfulness meditation on switching attention. Mindfulness, 11, 1150–1158.
Jankowski, T., Holas, P., Krawczyk, K. (2010). Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej. W L. Grzesiuk, Suszek, H. (red.). Psychoterapia. Pogranicza. Podręczniki akademicki. (ss. 130-155). Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.
Jankowski, T., Stóżak, P. (2019). The relationship between mindfulness, cognitive intrusions and recollection: An ERP study. Advances in Cognitive Psychology, 15, 75-85.
Jankowski, T., Zatorski, M. (2014). Refleksyjność i uważność jako czynniki redukujące podatność na manipulację. W: D. Doliński i M. Gamian Wilk. Przestrzenie manipulacji społecznej (s. 367-406). Warszawa: PWN.
Krejtz, I., Nezlek, J., Michnicka, A., Holas, P., Rusanowska, M. (2016). Counting one’s blessings can reduce the impact of daily stress. Journal of Happiness Studies, 17, 25-39.

Radoń, S. (2013). Uważność jako ponadkulturowe wyzwanie dla polskiej edukacji. W: N. Majchrzak, A. Zduniak (Red.) Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań (s. 109-117). Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
Radoń, S. (2013). Skuteczność interwencji medytacyjnych o typie uważnościowym w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, opiekunów oraz personelu. W: D. Wolska (Red.). Osoby niepełnosprawne w drodze do dorosłości, Rozdz: Jakość życia osób niepełnosprawnych w dorosłości, Kraków: Wyd. Nauk. UP (126-132).
Radoń, S. (2013). Terapia rodzin oparta o medytacyjną uważność [W:] J. Stala (Red.). Nauki o rodzinie w służbie rodziny (s. 571-581). Kraków: Wyd. Nauk. UPJP2.
Radoń, S. (2013). Uważność jako neuro-psycho-biologiczna próba zdefiniowania fenomenu duchowości. Studia Religiologica, 46(3), 187–191.
Radoń, S. (2014). Uważność medytacyjna – naukowe wyzwanie do dialogu religijnego W: I. Kamiński, J. Kulwicka-Kamińska, J. Perszon (Red.) Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja? t. 7. Duchowość, mistyka i medytacja chrześcijańskiego świata – katolicyzm (s. 101-115). Toruń: Wyd. UMK.
Radoń, S. (2014). Uważność, czyli medytacja w edukacji: fakty i mity. W: J. Zimny (Red.) Współczesne zagrożenia: fakty i mity (s. 299-317). Lublin: Wyd. KUL.
Radoń, S. (2014). Uważność dla nauczycieli z ryzykiem wypalenia zawodowego. W: J. Zimny (Red.) Otwarte usta: prawda czy fałsz? (s. 175-188). Lublin: Wyd. KUL.
Radoń, S. (2014). Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności (Polska adaptacja Five Facet Mindfulness Questionaire). Roczniki Psychologiczne, 17(4), 711-735.
Radoń, S. (2014). Walidacja Skali Świadomej Obecności. Studia Psychologica, 14 (1), 51-70.
Radoń, S. (2014). Uważność wspomagana biofeedbackiem w edukacji. W: M. Suświłło, N. A. Fechner (Red.). Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i za-grożenia XXI wieku. (ss. 153-166). Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
Radoń, S. (2014). Możliwość dotarcia do rzeczywistości duchowej na podstawie neuro-psycho-biologicznych badań nad uważnością. Humaniora, 4(8), 113–122. Poznań: UMK.
Radoń, S. (2015). Neuromarketing w świetle badań nad uważnością oraz w kontekście teorii neurobiologii interpersonalnej. W: Z. Ratajczak (Red.) Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy (ss. 341-358). Katowice: Difin.
Radoń, S. (2015). Uważność jako pedagogika zorientowana na osobę: konceptualizacja i wyniki badań. W: Kopeć, E., Matusiak, R., Sigda, K. (Red.) Nauczyciel, wychowawca, pedagog w dobie nowoczesności (s. 93-99). Rzeszów: KUL.
Radoń, S. (2015). Psychoza a medytacja. Studia Psychologica, 15(2), 23-37.
Radoń, S. (2016). Przebaczenie u osób religijnych w świetle badań nad uważnością. Paedagogia Christiana 2(38), 161-184.
Radoń, S. (2017). Specyfika, funkcje i mechanizmy stanów medytacyjnych na podstawie badań neuropsychologicznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 30(1), 111-122.
Radoń, S. (2017). Uważność jako nowatorska alternatywa pracy z osobami cierpiącymi. W: D. Turska, E. M. Szepietowska, M. Sprawka (Red.) Konteksty cierpienia (ss. 55-65). Lublin: UMCS.
Radoń, S. (2017). Fryburski Inwentarz Uważności FIU-14 (polska adaptacja i walidacja Freiburg Mindfulness Inventory). Studia Psychologica, 17(1), 85-100.
Radoń, S. (2017). Rola wyobraźni sensomotorycznej w nauce, sztuce i biznesie na podstawie badań neuro-psycho-matematycznych nad uważnością. W: B. Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska, D. Smołucha (Red.) Wzrokocentryzm – wizualność – wizualizacja we współczesnej kulturze (ss. 213-227). Kraków: AI.
Radoń, S. (2017). Uważność jako obiecująca metoda uodparniania na uwodząco-zniewalający wpływ mediów wykorzystywanych w celach marketingowych i reklamowych. W: Brzyszcz, E., Koziej, S. (Red.) Nowe media w życiu dzieci i młodzieży (ss. 51-64). Kielce: Wydawnictwo UJK.
Radoń, S. (2018). Stany świadomości w świetle neuronauk. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 31(1), 75-95.
Radoń, S. (2018). Medytacja a twórczość. Fragile, 1-2(39-40), 19-25.
Radoń, S., Rydzewska, M. (2018). Validation of the Polish version of the Short Form of the Five Facet Mindfulness Questionnaire, Annals of Psychology, 21(3), 279-298.
Radoń, S. (2019). Być tu i teraz. Świat problemów, 317, 17-20.
Radoń, S. (2019). Uważność jako bezinwazyjna neurorehabilitacja możliwa do stosowania w warunkach domowych. W: B. Wrzyszcz, A. Danielewska (Red.). Biomedycyna i zagadnienia pokrewne (Tom 2, 50-61). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
Radoń, S. (2019). Optymalizacja systemu mózgowego w świetle badań nad uważnością na bazie teorii systemów. W: A. Danielewska, M. Maciąg (Red.). Nowoczesne technologie XXI w. – przegląd, trendy i badania. Tom 2 (ss. 130-142). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.
Kerestey, M., Tyburski, A., Radoń, S. (2019). Infuence of mindfulness training on executive functions. IAPR.

Radoń, S. (2020). Kwestionariusz Zaawansowania w Uważności (polska adaptacja i walidacja). Studia Psychologica: Theoria et Praxis, 20(2),  21–36.
Radoń, S. (2021). Stany transcendentne w świetle badań neuropsychologicznych. W: M. J. Jabłoński (Red.). Człowiek w poszukiwaniu prawdy. Prace dedykowane Ojcu Profesorowi Stanisławowi Głazowi SJ z okazji 70‐lecia urodzin i 50‐lecia życia zakonnego (ss. 224-246). Kraków: WAM.
Radoń, S. (2020). Uważność i jej pomiar. Studia Psychologica: Theoria et Praxis, 20(1), 5-19.
Radoń, S. (2021). Czy medytacja otępia? Struktura świadomości i jej dynamika podczas stanów medytacyjnych. W: R. P. Bartczuk, M. Marzel, M. Wiechetek, B. Zarzycka, J. Śliwak (Red.), Wybrane zagadnienia z psychologii religii. Funkcja i tożsamość (ss. 107-125). Lublin: UMCS.

W trakcie recenzji:

Tyburski, E., Kerestey, M., Radoń, S., Mueller, S. T. (2020). Test-Retest Reliability and Factor Structure of the Tower of London and Go/No Go Computerized Tasks from the Psychology Experiment Building Language (PEBL). Behavior Research Methods, (w recenzji)
Radoń, S. (2020). Wpływ praktyk medytacyjnych na dynamikę epigenomu. W: (Red.), Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel. (po recenzji, w druku)
Radoń, S. (2020). Ewolucja badań nad mózgiem w świetle odkryć nad uważnością. Annales Universi-tatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia. (W recenzji)
Radoń, S. (2020). Praktyki medytacyjne a procesy neurodegeneracyjne. W: (Red.), Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel. (w recenzji)
Radoń, S. (2020). Ilościowy elektroencefalogram (qEEG) jako tanie a równocześnie relatywnie trafne narzędzie służące kontroli skuteczności interwencji klinicznych w świetle badań nad uważnością. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia. w druku
Radoń, S. (2020). Współczesna neuroinżynieria: teoria, obszary zastosowań oraz możliwość domowego jej zastosowania (uważność i Muse Headband). Rzeszów: UR – pokonferencyjny art. W druku

Polskojęzyczne artykuły dotyczące ACT

Książki angielskojęzyczne (wybrane)

Baer, R. A. (Ed.). (2006). Mindfulness-based treatment approaches: Clinician’s guide to evidence base and applications. San Diego, CA: Elsevier Academic Press.
Didonna, F. (Ed.). (2009). Clinical Handbook of Mindfulness. New York: Springer.
Germer, C. K., Siegel, R. D., & Fulton, P. R. (Eds.). (2005). Mindfulness and psychotherapy. New York: Guilford Press.
Hayes, S. C., Follette, V. M., & Linehan, M. M. (Eds.). (2004). Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-behavioral tradition. New York: Guilford Press. Kabat-Zinn, J. (1994). Wherever you go there you are. New York: Hyperion.
Kabat-Zinn, J. (2005). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness: Fifteenth anniversary edition. New York: Bantam Dell.
Orsillo, S. M., & Roemer, L. (Eds.). (2005). Acceptance and mindfulness-based approaches to anxiety: Conceptualization and treatment. New York: Springer Science.
Roemer, L., & Orsillo, S. M. (2009). Mindfulness- and acceptance-based behavioral therapies in practice. New York: Guilford Press.
Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: Guilford Press.
Siegel, D. J. (2007). The mindful brain: Reflection and attunement in the cultivation of well- being. New York: Norton.
Walsh, R., & Shapiro, S. L. (2006). The meeting of meditative disciplines and western psychology: A mutually enriching dialogue. American Psychologist, 61(3), 227-239.
Williams, M., Teasdale, J., Segal, Z., & Kabat-Zinn, J. (2007). The mindful way through depression: Freeing yourself from chronic unhappiness. New York: Guilford Press.

Metaanalizy angielskojęzyczne (na początku 2021 jest ich ponad 400)

1. A-Tjak, J. G. L., Davis, M. L., Morina, N., Powers, M. B., Smits, J. A. J., Emmelkamp, P. M. G. (2015). A meta-analysis of the efficacy of Acceptance and Commitment Therapy for clinically relevant mental and physical health problems. Psychotherapy Psychosomatic, 84, 30-36.
2. Boccia, M., Piccardi, L., Guariglia, P. (2014). The meditative mind: A comprehensive meta-analysis of MRI studies. BioMed Research International, 419808, 1-11.
3. Bohlmeijer, E., Prenger, R., Taal, E., Cuijpers, P. (2010). The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: a meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 68(6), 539- 544.
4. Chiesa, A., Calati, R., Serretti, A. (2011). Does mindfulness training improve cognitive abilities? A systematic review of neuropsychological findings. Clinical Psychology Review, 31, 449–464.
5. Chiesa, A., Serretti, A. (2011). Mindfulness-based interventions for chronic pain: a systematic review of the evidence. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 17(1), 83-93.
6. Cramer H, Ward L, Saper R, Fishbein D, Dobos G, Lauche R. (2015). The safety of yoga: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Epidemiol, 182, 281-293.
7. Cusac, K., Jonas, D. E., Forneris, C. A., Wines, C., Sonis, J., Middleton, J. C., Feltner, C., Brownley, K. A., Olmsted, K. R., Greenblatt, A., Weil, A. Gaynes, B. N. (2015). Psychological treatments for adults with Posttraumatic Stress Disorder: A systematic review and meta-analysis, Clinical Psychology Review, 43, 128-141.
8. Demarzo, M. M., Montero-Marin, J., Cuijpers, P., Zabaleta-del-Olmo, E., Mahtani, K. R., Vellinga, A., Vicens, C., López-del-Hoyo, Y., García-Campayo, J. (2015). The efficacy of mindfulness-based interventions in primary care: A meta- analytic review. Annals of Family Medicine, 13(6), 573-582.
9. Desai, R., Tailor, A., Bhatt, T. (2015). Effects of yoga on brain waves and structural activation: A review. Complementary Therapies in Clinical Practice, 21(2), 112–118.
10. Eberth, J., Sedlmeier, P. (2012) The effects of mindfulness meditation: A meta-analysis. Mindfulness, 3(3), 174-189.
11. Feliu-Soler, A., Cebolla, A., McCracken, L. M., D’Amico, F., Knapp, M., Lopez-Montoyo, A., Garcıa-Campayo, J., Soler, J., Banos, R. M., Perez-Aranda, A., Andres-Rodriguez, L., Rubio-Valera, M., Luciano, J. V. (2017). Economic impact of ’Third-Wave’ Cognitive Behavioral Therapies: A systematic review and quality assessment of economic evaluations in randomized controlled trials. Behavior Therapy. DOI: 10.1016/j.beth.2017.07.001.
12. Fox, K. C. R., Dixon, M. L., Nijeboer, S., Girn, M., Floman, J. L., Lifshitz, M., Ellamil, M., Sedlmeier, P., Christoff, K. (2016). Functional neuroanatomy of meditation: A review and meta-analysis of 78 functional neuroimaging investigations. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 65, 208-228.
13. Fox, K. C. R., Nijeboer, S., Dixon, M. L., Floman, J. L., Ellamil, M., Rumak, S. P., Sedlmeier, P., Christoff, K. (2014). Is meditation associated with altered brain structure? A systematic review and meta-analysis of morphometric neuroimaging in meditation practitioners. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 43, 48–73.
14. Fox, K. C. R., Spreng, R. N., Ellamil, M., Andrews-Hanna, J. R., Christoff, K. (2015). The wandering brain: Meta-analysis of functional neuroimaging studies 3 of mind-wandering and related spontaneous thought processes. Neuroimage, 111, 611-621.
15. Gong, H., Ni, C. X., Liu, Y. Z., Zhang, Y., Su, W. J., Lian, Y. J., Peng, W., Jiang, C. L. (2016). Mindfulness meditation for insomnia: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Psychosomatic Research, 89, 1-6.
16. Goyal, M., Singh, S, Sibinga, E. M., Gould, N. F., Rowland-Seymour, A., Sharma, R., Berger, Z., Sleicher, D., Maron, D. D., Shihab, H. M., Ranasinghe, P. D., Linn, S., Saha, S., Bass, E. B., Haythornthwaite, J. A. (2016). Meditation programs for psychological stress and well-being: a systematic review and meta-analysis. JAMA International Medicine, 174(3), 357-368.
17. Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of psychosomatic research, 57(1), 35- 43.
18. Gu, J., Bond, R., Cavanagh, K. (2015). How do mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress reduction improve mental health and wellbeing? A systematic review and meta-analysis of mediation studies. Clinical Psychology Review 37, 1-12.
19. Hann, K. E. J., McCracken, L. M. (2014). A systematic review of randomized controlled trials of Acceptance and Commitment Therapy for adults with chronic pain: Outcome domains, design quality, and efficacy. Journal of Contextual Behavioral Science, 3(4), 217-227.
20. Heber, E., Ebert, D. D., Lehr, D., Cuijpers, P., Berking, M., Nobis, S. Riper, H. (2017). The benefit of web-and computer-based interventions for stress: A systematic review and meta-analysis. Journal of Medical Internet Research, 19(2), e32, 1-17.
21. Hilton, L., Hempel, S., Ewing, B. A., Apaydin, E., Xenakis, L., Newberry, S., Colaiaco, B., Ruelaz Maher, A., Shanman, R. M., Sorbero, M. E., Maglione, M. A. (2016). Mindfulness meditation for chronic pain: Systematic review and meta-analysis. Annals of Behavioral Medicine, 50, 1–15. DOI: 10.1007/s12160-016-9844-2.
22. Hilton, L., Maher, A. R., Colaiaco, B., Apaydin, E., Sorbero, M. E., Booth, M., Shanman, R. M., Hempel, S. (2016). Meditation for posttraumatic stress: Systematic review and meta-analysis. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. DOI: 10.1037/tra0000180.
23. Kalsi, N., Altavilla, D., Tambelli, R., Aceto, P., Trentini, C., Di Giorgio, C., Lai, C. (2017). Neural correlates of outcome of the psychotherapy compared to antidepressant therapy in anxiety and depression disorders: A meta-analysis. Frontiers in Psychology, 8(927), 1-9.
24. Kasala, E. R., Bodduluru, L. N., Maneti, Y., Thipparaboina, R. (2014). Effect of meditation on neurophysiological changes in stress mediated depression. Complementary Therapies in Clinical Practice, 20(1), 74–80.
25. Keng, S. L., Smoski, M. J., Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: a review of empirical studies. Clinical Psychology Review, 31(6), 1041-1056.
26. Khoury, B., Lecomte, T., Fortin, G. i in. (2013). Mindfulness-based therapy: A comprehensive meta-analysis. Clinical Psychology Review, 33, 763-771.
27. Khoury, B., Lecomte, T., Gaudiano, B. A., Paquina, K. (2013). Mindfulness interventions for psychosis: A meta-analysis. Schizophrenia Research 150, 176–184.
28. Khoury, B., Sharma, M., Rush, S. E., Fournier, C. (2015). Mindfulness-Based Stress Reduction for Healthy Individuals: A Meta-Analysis. Journal of Psychosomatic Research, 78, 519–528.
29. Kuyken, W., Warren, F. C., Taylor, R. S. (2016). Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in prevention of depressive relapse. An individual patient data meta-analysis from randomized trials. JAMA Psychiatry, 73(6), 565-574.
30. Lamothe, M., Rondeau, É., Malboeuf-Hurtubise, C., Duval, M., Sultan, S. (2016). Outcomes of MBSR or MBSR-based interventions in health care providers: A systematic review with a focus on empathy and emotional competencies. Complementary Therapies in Medicine, 24, 19–28.
31. Lebuda, I., Zabelina, D. L., Karwowski, M. (2015). Mind full of ideas: A meta-analysis of the mindfulness-creativity link. Personality and Individual Differences, 93, 22-26.
32. Ledesma, D., Kumano, H. (2009). Mindfulness-based stress reduction and cancer: a meta-analysis. Psychooncology, 18(6), 571-579.
33. Lenz, A. S., Hall, J., Smith, L. B. (2016). Meta-analysis of group Mindfulness-Based Cognitive Therapy for decreasing symptoms of acute depression. The Journal for Specialists in Group Work, 41(1), 1-27.
34. Lomas, T., Ivtzan, I., Fu, C. H. (2015). A systematic review of the neurophysiology of mindfulness on EEG oscillations. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 57, 401-410.
35. Machado, L., Cantilino, A. (2017). A systematic review of the neural correlates of positive emotions. Revista Brasileira de Psiquiatria, 39(2), 172-179.
36. Manuello, J., Vercelli, U., Nani, A., Costa, T., Cauda, F. (2016). Mindfulness meditation and consciousness: An integrative neuroscientific perspective. Consciousness and Cognition, 40, 67–78.
37. Muris, P., Otgaar, H., Petrocchi, N. (2015). A meta-analysis of the relations between the positive and negative components of self-compassion and psychopathology. Clinical Psychology and Psychotherapy. DOI: 10.1002/cpp.2005.
38. Pascoe, M. C., Bauer, I. E. (2015). A systematic review of randomised control trials on the effects of yoga on stress measures and mood. Journal of Psychiatric Research, 68, 270-282.
39. Phang, C. K., Oei, T. P. S. (2012). From mindfulness to meta-mindfulness: Further integration of meta-mindfulness concept and strategies into Cognitive-Behavioral Therapy. Mindfulness, 3, 104-116.
40. Piet, J., Hougaard, E. (2011). The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review 31(6), 1032–1040.
41. Powers, M. B., Vörding, M. B., Emmelkamp, P. M. (2009). Acceptance and commitment therapy: A meta-analytic review. Psychotherapy and psychosomatics, 78(2), 73- 80.
42. Rau, H. K., Williams, P. G. (2016). Dispositional mindfulness: A critical review of construct validation research. Personality and Individual Differences, 93, 32-43.
43. Sedlmeier, P., Eberth, J. (2012). The effects of mindfulness meditation: A meta-analysis. Mindfulness 3(3), 174-189.
44. Song, Y., Lu, H., Chen, H., Geng, G., Wang, J. (2014). Mindfulness intervention in the management of chronic pain and psychological comorbidity: A meta-analysis. International Journal of Nursing Sciences, 1, 215-223.
45. Sperduti, M., Martinelli, P., Piolino, P. (2011). A neurocognitive model of meditation based on activation likelihood estimation (ALE) meta-analysis. Consciousness and Cognition 21(1), 269-276.
46. Tang, Y. Y., Hölzel, B. K., Posner, M. I. (2015). The neuroscience of mindfulness meditation. Nature Reviews Neuroscience, 16(4), 213-225.
47. Taylor, B. L., Cavanagh, K., Strauss, C. (2016). The effectiveness of mindfulness-based interventions in the perinatal period: A systematic review and meta-analysis. PlosOne, 11(5), 1-29.
48. Veehof, M. M., Oskam, M. J., Schreurs, K. G. M., Bohlmeijer, E. T. (2011). Acceptance- based interventions for the treatment of chronic pain: A systematic review and meta-analysis. Pain, 152, 533- 542.
49. Velden, van der A., Kuyken, W., Wattar, U., Crane, C., Pallesen, K. J., Dahlgaard, J., Fjorback, L. O., Piet, J. (2015). A systematic review of mechanisms of change in mindfulness-based cognitive therapy in the treatment of recurrent major depressive disorder. Clinical Psychology Review, 37, 26-39.
50. Vittengl, J. R., Clark, L. A., Dunn, T. W., Jarrett, R. B. (2007). Reducing relapse and recurrence in unipolar depression: a comparative meta-analysis of cognitive-behavioral therapy’s effects. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(3), 475-488.
51. Xie, J. F., Zhoua, J. D., Gong, L. N., Iennaco, J., Ding, S. Q. (2014). Mindfulness-based cognitive therapy in the intervention of psychiatric disorders: a review. International Journal of Nursing Sciences, 23(3), 232-242.
52. Zeng, X., Chio, F. H. N., Oei, T. P. S., Leung, F. Y. G., Liu, X. (2017). A systematic review of associations between amount of meditation practice and outcomes in interventions using the Four Immeasurables Meditations. Frontiers in Psychology, 8(141), 1-19.
53. Zenner, C., Herrnleben-Kurz, S., Walach, H. (2014). Mindfulness-based interventions in schools – a systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology, 5(603), 1-20.
54. Zoogman, S., Goldberg, S. B., Hoyt, W. T., Miller, L. (2014). Mindfulness interventions with youth: A meta-analysis. Mindfulness, 6(2), 290-302.

Bibliography Synthesis

Model: Phang i Oei, 2012; Rau i Williams, 2016; Sedlmeier i Eberth, 2012; Sperduti, i in. 2011; Tang, i in. 2015; Taylor, i in. 2016;
Common: Boccia, i in. 2014; Eberth i Sedlmeier, 2012; Fox i in., 2014, 2015; Lomas i in. 2015; Manuello i in. 2016; Sedlmeier i Eberth, 2012; Sperduti, i in. 2011; Tang, i in. 2015; Taylor, i in. 2016; Zeng, i in. 2017.
Economy: Feliu-Soler, i in., 2017; Hann i McCracken, 2014
Medical, physical health: A-Tjak, i in. 2015; Bohlmeijer, i in. 2010; Grossman i in., 2004; Powers i in. 2009; Taylor, i in. 2016;
Mental health, stress, well-being, creativity: Gu i in., 2015; Kasala, i in. 2014; Keng i in. 2011; Khoury, Lecomte, Fortin i in. 2013; Lebuda i in. 2015; Muris i in. 2015; Pascoe i Bauer 2015; Powers i in. 2009; Taylor, i in. 2016; Xie, i in. 2014;
Depression: Kuyken, i in., 2016; Lenz, i in. 2016; Piet i Hougaard, 2011; Velden, i in. 2015; Vittengl, i in. 2007;
Psychosis: Khoury, Lecomte, Gaudiano i in. 2013;
Cognitive: Chiesa i in., 2011
Pain: Chiesa i Serretti, 2011; Hilton, Hempel, i in., 2016; Song, i in., 2014; Veehof, i in. 2011;
PTSD: Cusac i in. 2015; Hilton, Maher, i in., 2016;
Primary care, health, school: Demarzo, i in. 2015; Grossman i in., 2004; Lamothe i in. 2016; Lebuda i in. 2015; Zenner, i in. 2014; Zoogman, i in. 2014;
Yoga: Desai i in., 2015